รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2560 18:59:00
หัวข้อข่าว
*ชี้แจ้งเพิ่มเติม* การเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) และการปิดสมุดทะเบียน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 31 มี.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนใหม่ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้