รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2560 18:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                จท.11-600054 20 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 
วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ดังนี ้
ลาดับที่ ชื่อ - สกุล จานวนหน่วย คิดเป็น %
1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) 106,660,000 25.00
2 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) 18,209,000 4.27
3 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด 4 16,282,600 3.82
4 ธนาคาร ออมสิน 14,953,000 3.50
5 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) 14,412,600 3.38
6 กองทุนเปิ ด ธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์ 13,779,600 3.23
7 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) 13,246,000 3.10
8 กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี ้ พลัส I 9,890,600 2.32
9 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) 8,215,300 1.93
10 กองทุนเปิ ด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี ้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 7,705,700 1.81
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้