รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2560 18:07:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 010/2560              วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง    นำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
        2559 พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่   ทำให้ผลการดำเนินงาน
        เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20  จากงวดเดียวกันของปีก่อน  
        
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย   งบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
             2559 ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
             รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

        บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ในปี 2559 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 666.547 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 
เป็นจำนวน 128.073 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.78 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 12,603.88 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นจำนวน 1,407.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.57
ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย - สุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
     บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 326.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับของ
ปี 2558 ที่มีจำนวน 305.20 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 20.84 ล้านบาท 
เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน
285.10 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มีจำนวน 291.42 ล้านบาท เพียงจำนวน 6.32 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.17 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ ถึงแม้ว่าจะมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวน
20.84 ล้านบาท แต่ก็มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นจำนวน 27.16 ล้านบาท
2.   งบการเงินรวม
     ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม
1,077.437 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากของปี 2558 เป็นจำนวน 132.216 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.99 
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 19,394.08 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2558 จำนวน 217.93 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 1.11 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย -
สุทธิลดลงจากราคาน้ำมันที่ได้ปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน
315.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นจำนวน
144.56 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้น 
จากการขายน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง
เพราะชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้น  ทำให้มีกำไรสุทธิจำนวน 284.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน
 155.08 ล้านบาท เป็นจำนวน 129.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.64

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

               ขอแสดงความนับถือ

                         (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                 กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้