รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2560 13:22:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่อง การจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LIT
แหล่งข่าว
LIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 29 มี.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 30 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.10
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0112
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.1112
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 19 เม.ย. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 160,000,000
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 80,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)       : 5 : 4
                          : 29 มี.ค. 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น       : 30 มี.ค. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ       : 27 มี.ค. 2560
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 2.50
  วันเสนอขาย                   : วันที่ 17 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2560
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีซ อิท 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 2 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 4.00
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 
2565)


หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจแสดงความจำนงในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินจากสิทธิ (Excess Rights) 
ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซ
ื้อเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (Pro-rata)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 80,000,000
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 20,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 100,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 100,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 20 มี.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 02 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.พ. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : น.ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล 
เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้