รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2560 12:32:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการอิสระ, การงดจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2560, การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล, จัดตั้งบริษัทย่อย (บจ.โรงพยาบาลวิมุตติ โฮลดิ้ง และ บจ. โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
PSH
แหล่งข่าว
PSH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

 
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.พ. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 07 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 
21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
2.   พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559
3.   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2559
5.   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
6.   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
7.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
8.  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 46,834,420 บาท 
(สี่สิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท
(สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท
(สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
(มหาชน) จำนวน 46,834,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 9.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระข้อ 8
10.   มีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
11.  มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5
12.   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้