รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2560 20:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนชำระครั้งที่ 1 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
หลักทรัพย์
AMATAR
แหล่งข่าว
AMATAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 17 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 10 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559
วาระที่ 2  พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ปี 2559
วาระที่ 3  พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559
วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนสำหรับปี 2559
วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในสัญญาของกองทรัสต์
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้