รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2560 22:25:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล,เปลี่ยนแปลงกรรมการ
หลักทรัพย์
RPC
แหล่งข่าว
RPC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.พ. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

มีมติแต่งตั้ง นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
อีกตำแหน่งหนึ่ง แทน นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล รก.ผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล
ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก 'ผู้จัดการใหญ่ (President)' เป็น
'กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)'
โดยให้การแต่งตั้งและการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 10 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 06 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2.

โดยแก้ไขจากเดิม
"ข้อ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำ ขายฝาก แลกเปลี่ยน 
และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกล่าวมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน
และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น"
เป็น
 "ข้อ 2 ซื้อ ขาย โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำ ขายฝาก แลกเปลี่ยน สังหาริมทรัพย์ หรือ 
อสังหาริมทรัพย์ และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
โดยการนิติกรรมดังกล่าวมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น"
สถานที่ประชุม                     : ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 
ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้