รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2560 20:17:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQ-W4)เอกสารแนบ 2
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (AQ-W4)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ครั้งที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "AQ-W4")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีข้อความที่แสดงข้อจำกัดการโอน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก  :  ไม่เกิน 68,837,341,768 หน่วย 
(หกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  68,837,341,768 หุ้น 
(หกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท )
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 
1 หน่วย หากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะกำห
นดภายหลัง

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  คณะกรรมการหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะกำหนดภายหลัง

อัตราการใช้สิทธิ  :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น 
(เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  :  0.05 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ  :  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญการแสดงสิทธิได้เพียง 1 
ครั้ง เมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ")
ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวัน
กำหนดกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ  :  ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ  :  บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิท
ธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิและผลประโยชน์อื่น  :  หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 
จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  :  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ
้นสามัญของบริษัท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผุ้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบให้แก่บุคคลในวงจำกัด(
Private Placement) ดังนี้
1)  ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะสามารถคำนวณได้ ดังนี้
Control Dilution  = 1 - (Qo / Qn)
โดยที่  Qo   =   จำนวนหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย AQ-W4
  Qn  =   จำนวนหุ้นหลังการออกและเสนอขาย AQ-W4
ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม AQ-W4 นี้ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution)
จะเท่ากับร้อยละ 33.33 ของสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่เดิมของผู้ถือหุ้น
2)  ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบด้านราคาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะสามารถคำนวณได้ ดังนี้
Price Dilution = (Po - Pn) / Po
โดยที่  Po   =   ราคาหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย AQ-W4
  Pn  =   ราคาหุ้นหลังการออกและเสนอขาย AQ-W4 ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสูตรนี้: (Po*Qo + Pw*Qw) / (Qo+Qw)
โดยที่  Qo   =   จำนวนหุ้นสามัญก่อนการออกและเสนอขาย AQ-W4 ในครั้งนี้
  Pw  =  ราคาใช้สิทธิของ AQ-W4
  Qw  =  จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ AQ-W4
ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม AQ-W4 นี้ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคาหุ้นที่ลดลงประมาณร้อยละ 25 จากราคาตลาดหลังเพิ่มทุน PP แล้ว
(คำนวณบนสมมติฐานของราคาตลาดก่อน PP ที่ 0.22 บาทซึ่งเท่ากับราคาปิด ณ วันที่ 16 พย. 2558 และจัดสรรหุ้น
PP ได้ครบทั้งจำนวนที่ราคา 0.20 บาทซึ่งเป็นราคาตลาดก่อน PP ที่มีส่วนลดร้อยละ 10
ดังนั้นราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณผลกระทบนี้จะเป็นราคาตลาดหลัง PP ที่ 0.20 บาท) )

3)  ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
สูตรการคำนวณ
EPS Dilution =    (EPSo - EPSn) / EPSo
โดยที่ :   EPSo  =  กำไรสุทธิ / Qo
  EPSn  =  กำไรสุทธิ / Qo + Qw
กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ
 จึงอาจเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่คำนวณ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
1.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2.  เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ
้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3.  เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที
่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4.  เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.  เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6.  เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ 
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่น ๆ  :  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ
(1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น 
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ
และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น 
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ 
เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

?
รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนเพิ่มทุนที่จัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญสิทธิ
12,674,683,535
125,000,000,000
137,674,683,535
  
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ  68,837,341,768

สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ   =  จำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการเพิ่มทุน
  =  68,837,341,768
    137,674,683,535
    
  =  50.00%
  
  จำนวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพคิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (AQ-W4) 
ภายหลังจากที่ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดแล้ว
ทางบริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 68,837,341,768 หน่วย
ซึ่งคิดคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 137,674,683,535
หุ้น(คำนวณในกรณีที่หุ้นที่จัดสรรแก่บุคคลจำกัดสามารถจำหน่ายได้ครบทั้งจำนวน) อย่างไรก็ดี
ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯนี้กำหนดสัดส่วนไว้ชัดเจนว่า 2 หุ้นเดิม ได้ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ดังนั้น หากบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้จำนวนเท่าใดหรือไม่ได้จัดสรรเลย
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้