รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2560 20:16:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) เอกสารแนบ 3
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement)
ของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน
125,000,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 7 เมษายน 2560
เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น
ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,000,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวมทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 62,500,000,000 บาท
เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย
โดยเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่กำหนดในหมวดที่ 1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ
กำหนดราคาเสนอขายหุ้นมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อ
ผู้ลงทุน กล่าวคือจะไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10.0 ดังต่อไปนี้
(1) 
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการต
ิดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด)
โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้
วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
(2) 
ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท
ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
(3) หากราคาตาม (1) มิได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตาม (2) 
ได้ ทางคณะกรรมการอาจใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน กลต.
ให้ความเห็นชอบแทนได้ และเป็นการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสรรหานักลงทุนและเสนอขายหุ้
นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 12 เดือน
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตลอดจนมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
หลักเกณฑ์ในการกำหนดการจัดสรรให้กับนักลงทุนในวงจำกัดเป็นการกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 ซึ่งภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใด ๆที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดสรร
ทางคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง
ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใด ๆที่เปลี่ยนแปลงได้
แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีนักลงทุนรายใดซึ่งรวมบุคคลที่เ
กี่ยวข้อง
ได้รับจัดสรรจนถึงเกณฑ์ที่ทำให้นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนได้รับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงต้องทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท (Tender Offer)
แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ทำให้นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนได้รับการจัดสรรจองซื้อส่งผลให้ภายหลังการจอง
ซื้อสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการครอบงำกิจการ
นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนจะต้องได้รับการอนุญาตผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงาน
กลต.ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าว
2.  หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด
  บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
โดยบริษัทจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ นักลงทุน และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเป็นหลัก
สามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทได้ทันที
เพื่อที่บริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้นำไปชำระหนี้ให้ทันเวลาตามกำหนดที่ต้องชำระหนี้และสามารถนำไป
ต่อยอดเป็นประโยชน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาวและถ้าเป็นนักลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในระยะยาวก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูง
สุดต่อบริษัทสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี
และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น
โดยในการพิจารณาการจัดสรรบริษัทก็จะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น
ตลอดจนโอกาสของเงินที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้
จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
3.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
3.2  เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา
3.3  เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
3.4  ซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงไทย จำนวน 4,323 ไร่
3.5  ลงทุนพัฒนาที่ดินที่ซื้อจากธนาคารกรุงไทย
3.6  ลงทุนโครงการใหม่
3.7  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้ และลงทุนธุรกิจใหม่
  การออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) 
เป็นการเพิ่มทุนที่คล่องตัวและใช้ระยะเวลาระดมทุนที่สั้นที่สุด
สามารถจัดสรรได้ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติได้เลย
ซึ่งมีระยะเวลาที่จำกัดที่ต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับการชำระหนี้ที่มีระยะเวลาที่
ค่อนข้างสั้นและเพื่อมิให้เจ้าหนี้ใช้มาตรการบังคับชำระหนี้กับทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น
การเพิ่มทุนดังกล่าวก็จะสอดรับกับความต้องการใช้เงิน
4.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนกรณีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
1)  ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
สูตรการคำนวณ
Control Dilution =  1 - (Qo/ (Qo + Qp)
โดยที่ :   Qo  =  จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 12,674,683,535 หุ้น
  Qp  =  จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด 125,000,000,000 หุ้น
ดังนั้น
Control Dilution = 1 - (Qo/ (Qo + Qp) = 90.79%
2)  ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
สูตรการคำนวณ
Price Dilution  =   (Po - Pn) / Po
โดยที่ :   Po  =  ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7-14 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุน
  Pn  =   (Po x Qo) + (ราคาเสนอขาย x Qp) หารด้วย (Qo + Qp)
Price Dilution  =   9.08%
เนื่องจากมีการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกิน 10% 
ดังนั้นจะคำนวณกรณีราคาเท่ากับราคาตลาดส่วนลด 10% จะเกิดด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น
(สมมุติราคาตลาดเฉลี่ยเท่ากับ 0.22 บาท ซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 16 พย.58)
3)  ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
สูตรการคำนวณ
EPS Dilution    =  (EPSo - EPSn) / EPSo
โดยที่ :   EPSo  =  กำไรสุทธิ / Qo
  EPSn  =  กำไรสุทธิ / Qo + Qp
กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ
 จึงอาจเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่คำนวณ


5.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
5.1  เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน
5.2  บริษัทต้องคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้ต้องรับผิดชำระหนี้จำนวน 10,004.47 ล้านบาท
5.3  จากการตัดสินของศาลฎีกามีผลทำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้า
    เงื่อนไขของหนี้ผิดนัดชำระตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้
5.4  สถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสินเชื่อได้หยุดการให้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อทุกประ
เภท
5.5   เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทลดน้อยลงเรื่อย ๆ จากกิจกรรมการดำเนินงานและการลงทุนในโครงการที่จำเป็น
5.6   
สินค้าคงเหลือของบริษัทมีจำนวนมากที่ต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาเพิ่มเพื่อให้เป็นสินค้าพร้อมขายเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
5.7   บริษัทกำลังจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในอีก 1-3 เดือนข้างหน้า
5.8   บริษัทอาจต้องซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันหนี้ธนาคารกรุงไทยเอง 
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมูลค่าที่ดินที่จะต้องขายในราคาปัจจุบัน(ราคาบังคับขาย)
และอาจจะต้องมีการพัฒนาที่ดินเพื่อขายที่ดินให้ได้ราคาที่บริษัทอาจไม่ต้องมีส่วนสูญเสียและยังอาจได้กำไร
ในอนาคตอีกด้วย
5.9   
เป้าหมายของบริษัทนอกจากจะชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาและลงทุนในสินค้าคงเหลือเพื่อสามารถนำมาขายและสร้า
งมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ในอนาคตแล้ว
บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานธุรกิจของบริษัททั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และในธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
โดยจะเป็นลักษณะลงทุนหรือร่วมลงทุนในหลักทรัพย์หรือในกิจการต่าง ๆ
ที่มีศักยภาพและโอกาสที่จะเจริญเติบโตและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง
ดังนั้นบริษัทจึงมีความต้องการที่จะใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก 
เมื่อพิจารณาการใช้เงินทุนทั้งหมดของบริษัทแล้ว
คณะกรรมการและผู้บริหารเห็นว่าความต้องการเงินทุนเพื่อชำระหนี้และการลงทุนในลักษณะธุรกิจระยะยาวเกือบทั้
งหมด ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่ใช้ก็ควรใช้เงินทุนระยะยาวเช่นกัน
ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมควรจะเป็นเงินเพิ่มทุนจะมีความเหมาะสม
บริษัทก็จะได้ไม่ต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน และ
การขอสินเชื่อระยะยาวก็กระทำได้ยากในปัจจุบันด้วย ดังนั้น
ทางคณะกรรมการจึงได้มีมติในการเพิ่มทุนในครั้งนี้
สำหรับเครื่องมือในการเพิ่มทุนก็จะสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา
บริษัทก็จะพิจารณาจัดสรรก็ต่อเมื่อทางบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือต้องชำระหนี้
เพื่อไม่ให้เป็นภาระสำหรับผู้ถือหุ้นและหากต้องการใช้เงินระยะสั้นและมีความคล่องตัวมาก
ทางบริษัทก็ได้กำหนดเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงไว้
โดยบริษัทกำหนดเพิ่มทุนให้นักลงทุนเท่ากับราคาตลาดที่มีส่วนลด 10%
ไว้เพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทไม่ให้เกิด Price Dilution มาก
5  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
เนื่องจาก ทางบริษัทต้องคำตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้ชำระหนี้จำนวน 10,004.47 
ล้านบาท ดังนั้น
การชำระหนี้จำนวนดังกล่าวมีความแน่นอนที่ทางบริษัทมีภาระหน้าที่ที่ต้องชำระตลอดจนสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นท
ี่ดินที่รอการพัฒนาที่ต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ได้และทางบริษ
ัทอาจต้องเลือกวิธีการเข้าซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันหนี้ของธนาคารกรุงไทยเพื่อนำมาพัฒนาและขายต่อในอนา
คตเพื่อให้บริษัทไม่ต้องมีส่วนสูญเสียจากการชำระหนี้ดังกล่าวด้วย
ดังนั้นแผนการใช้เงินของบริษัทจึงค่อนข้างมีความแน่นอนที่จะต้องใช้เงินทุนดังกล่าว
6  คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ
หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ
สามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทตามมาตรา 85
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้
หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้
ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
7  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
          ขอแสดงความนับถือ
  
     ( นายอภิวุฒิ ทองคำ )              (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)
         กรรมการ                      กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้