รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2560 20:16:00
หัวข้อข่าว
แบบ 53-4(เอกสารแนบ 1)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        (F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ข้าพเจ้าบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 /2560 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ถึง 18.30 น..  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.  การเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 6,337,341,768 บาท 
เป็น 165,756,012,652 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 318,837,341,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท รวม 159,418,670,884 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้
การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น  จำนวนหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)  รวม
(บาท)
?   แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  หุ้นสามัญ  318,837,341,768  0.50  159,418,670,884
-   แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  -  -  -  -
2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 318,837,341,768 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 159,418,670,884 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่  จำนวนหุ้น  อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)  ราคาขาย
ต่อหุ้น (บาท)  วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น  หมายเหตุ
1.  บุคคลในวงจำกัด  125,000,000,000    ตามราคาตลาดโดยกำหนดอัตราส่วนลดไม่เกิน 
10%  กำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   โปรดดูรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2
2.  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (AQ-W4)
3.  ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน  ไม่เกิน68,837,341,768
125,000,000,000  2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าการเสนอขาย 
แต่มีอัตราการใช้สิทธิ 2 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.05
บาทต่อหุ้น  ภายหลังการเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจง
กำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โปรดดูรายละเอียดของ 
AQ-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

3.  กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.  ณ 
ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ถนนจตุรทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)
ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2560
4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต 
(ถ้ามี)
4.1  บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2  บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังค
ับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1   เพื่อชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
5.2  เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัท
5.3  เพื่อซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงไทย จำนวน 4,323 ไร่
5.4  เพื่อลงทุนพัฒนาที่ดินที่ซื้อจากธนาคารกรุงไทย
5.5  เพื่อลงทุนโครงการใหม่
5.6  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้ และลงทุนธุรกิจใหม่
วัตถุประสงค์ตามข้างต้น ถ้าจะเรียงลำดับตามระยะเวลาในการใช้เงินลงทุน สามารถสรุปได้ดังนี้
รายละเอียด *  ความต้องการเงินทุน ( ลบ.)  ระยะเวลา
    
    
-  ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา   10,004.47  ปี 2560
-  ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่  2,000  ปี 2560
-  ซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันธนาคารกรุงไทย จำนวน 4,323 ไร่  1,000-1,500  
-  ลงทุนพัฒนาที่ดิน 4,323 ไร่  2,000  ปี 2560-2561
-  ลงทุนขยายโครงการใหม่  1,500  2561-2562
-  เงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้ ลงทุนธุรกิจใหม่  500  

หมายเหตุ :   *   ความต้องการใช้เงินทุนรวมถึงลำดับระยะเวลาที่กล่าวมาดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เรียงตามลำดับความสำคัญในการใช้เงินทุน ดังนั้น
หากบริษัทสามารถระดมทุนได้เท่าใดก็จะใช้ตามลำดับก่อนหลังตามที่ได้นำเสนอโดยในเบื้องต้น
การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในจำนวนมากและกำหนดราคาและมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10
อาจมีข้อจำกัดในการเสนอขายที่จะไม่จูงใจนักลงทุน
และทางบริษัทก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนให้สำเร็จอย่างน้อยก็สามารถชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาได้
ทางบริษัทจึงต้องมีการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมไว้เพื่อรองรับ
แต่ได้กำหนดราคาจองซื้อให้มีส่วนลดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาตลาด
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีแรงจูงใจในการจองซื้อและหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร PP และ RO
ก็สามารถนำมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอีกครั้งได้  

6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1  บริษัทสามารถชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองได้ครบถ้วน 
ทำให้บริษัทไม่ต้องประสบภาวะถูกยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาด
6.2  บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการขายที่ดินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงไทยที่อาจขายได้ในราคาต่ำเนื่องจา
กการเร่งรีบในการขายที่ดิน หรือจากการถูกบังคับขายที่ดินดังกล่าว
อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายนต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทต้องรับผิดชอบในส่วนต่างของเงินที่ได้จากการขายกั
บค่าเสียหายตามคำพิพากษาฯ ทั้งนี้
บริษัทอาจจำเป็นต้องซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงไทยดังกล่าว เพื่อขาย หรือเพื่อพัฒนาต่อไป
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า
6.3  หากบริษัทไม่เพิ่มทุนหรือเพิ่มทุนไม่ได้ตามความต้องการใช้เงินทุน บริษัทก็จะประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
และอาจต้องประสบภาวะถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด
ซึ่งโดยสภาพปัจจุบันทรัพย์สินของบริษัทเป็นที่ดินที่รอการพัฒนาหรือเป็นโครงการที่ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ
ทำให้ราคาขายทรัพย์สินของบริษัทจะด้อยค่าเป็นจำนวนมากและทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดจะไม่สามารถชำระหนี้ได
้เพียงพอ ซึ่งทำให้บริษัทไม่มีความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป บริษัทอาจประสบภาวะล้มละลายได้
6.4  บริษัทจะไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามคำพิพากษาฯ 
ส่งผลให้บริษัทสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นได้
ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนผ่านสินเชื่อได้ในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่ใหญ่และเข็มแข็งขึ้น  
6.5  เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทสามารถมีเงินทุนนำไปลงทุนในโครงการที่เหลือของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต
6.6  เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
6.7  การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด นอกเหนือจากบริษัทจะได้รับเงินลงทุนในกิจการแล้ว 
ยังมีความคล่องตัวในกรณีที่ต้องการระดมทุนในระยะอันสั้น
เมื่อมีความต้องการที่จะลงทุนในโครงการในระยะเวลาที่เร่งด่วน
โดยเฉพาะกำหนดที่จะต้องชำระหนี้ให้ได้ทันตามเวลา     
7  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1  บริษัทได้พ้นสภาวะวิกฤติทางการเงินสามารถชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาฯ ได้
7.2  บริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 
โดยสามารถที่จะมีเงินทุนที่เพียงพอในการลงทุนในทรัพย์สินที่รอการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์
สินดังกล่าวได้
7.3  บริษัทมีโอกาสที่นำเงินทุนดังกล่าว มาซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงไทยไว้ เพื่อพัฒนาต่อ
 เพื่อลดส่วนสูญเสียในปัจจุบัน และสามารถที่จะสร้างกำไรให้กับบริษัทในอนาคตได้
7.4  ทำให้ภาพรวมบริษัทมีโอกาสที่สร้างรายได้และกำไรให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ในอนาคต
7.5  ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล 
จากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาชำระหนี้ และลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่
ตลอดจนลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน
7.6  หากบริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ 
และเพิ่มความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยทำให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น
ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว
8.  รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน 
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) 
เป็นการเพิ่มทุนที่คล่องตัวและใช้ระยะเวลาระดมทุนที่สั้นที่สุด
สามารถจัดสรรได้ทันทีภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น
การเพิ่มทุนดังกล่าวก็จะสอดรับกับความต้องการชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือ
งของบริษัทที่ได้เจรจาอยู่
หากบริษัทไม่เพิ่มทุนหรือเพิ่มทุนไม่ได้ตามความต้องการใช้เงินทุน บริษัทก็จะประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
และอาจต้องประสบภาวะถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด
ซึ่งโดยสภาพปัจจุบันทรัพย์สินของบริษัทเป็นที่ดินที่รอการพัฒนาหรือเป็นโครงการที่ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ
ทำให้ราคาขายทรัพย์สินของบริษัทจะด้อยค่าเป็นจำนวนมากและทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดจะไม่สามารถชำระหนี้ได
้เพียงพอ ซึ่งทำให้บริษัทไม่มีความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ บริษัทอาจประสบภาวะล้มละลายได้
ดังนั้น
การเพิ่มทุนดังกล่าวจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวเพื่อก้าวไปสู่อนา
คตที่บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้
9.  ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ  ขั้นตอนการดำเนินการ  วัน เดือน ปี
1  ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   15/02/2560
2  วันRecord date และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
1/2560  2/03/2560
3/03/2560
3  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560  7/04/2560
    
  
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

..................................       .........................................
  (นายอภิวุฒิ ทองคำ)                  (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
      
          
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้