รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2560 13:41:00
หัวข้อข่าว
กำหนด EGM 1/2560 /เพิ่มทุน / ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ#4(AQ-W4)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 68,837,371,768
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 68,837,371,768
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)       : 2 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอคิว 
เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 0.05
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  1 ปี


หมายเหตุ                      :
5.  มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ
้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (AQ-W4) จำนวนไม่เกิน 68,837,371,768 หน่วย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 07 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 03 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลลูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
หมายเหตุ                      :
7.  มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 
9.00 น.ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ห้องจตุรทิศทิศแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม
ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบาง กะปิ ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320
โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560มีดังนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

วาระที่ 2  พิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5,321,839,006.50 บาท ราคามูลค่าหุ้น ๆ 
ละ 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นจำนวน 10,643,679,613 หุ้น
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 159,418,670,884 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 
318,837,341,768 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 4 (AQ-W4)ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 68,837,371,768 หน่วย

วาระที่ 5  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
รวมทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 68,837,341,768 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (AQ-W4)

           วาระที่ 7 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
     ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนทั้งหมดที่เหลือจากการจัดสรรตามวาระ 5 
ถึง 7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

  วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2560 (Record 
date)ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชยัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก คือ นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยคือ
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง และ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
2.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิวุฒิ ทองคำ เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2560
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                 (แก้ไข)
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)            : 125,000,000,000
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 125,000,000,000
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)           : 68,837,371,768
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 318,837,371,768
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 318,837,371,768
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
หมายเหตุ                      :
6.  มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
6.1  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
รวมทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 62,500,000,000 บาท
เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย
โดยเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่กำหนดในหมวดที่ 1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย ดังต่อไปนี้
(1) 
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการต
ิดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น (ราคาตลาด)
และมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10
โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้
วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
(2) 
ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท
ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
(3) หากราคาตาม (1) มิได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตาม (2) 
ได้
ทางคณะกรรมการอาจใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานกลตให้ความเห
็นชอบแทนได้
ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง 
การขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
โดยราคาที่ทางคณะกรรมการบริษัทจัดสรรจะเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียร
วมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
6.2  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 68,837,341,768 หุ้น 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ที่ได้ออกและเสนอขายให้แก่ผุ้ถือหุ้นเดิม
ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมจะได้รับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง)
โดยเป็นจำนวนหุ้นที่คิดจากภายหลังที่มีการจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนในวงจำกัดตามวาระที่ 6.1 แล้ว
(จำนวนหุ้นเดิมปัจจุบันเท่ากับ 12,674,683,535
หุ้นรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับนักลงทุนในวงจำกัดจำนวน 125,000,000,000 หุ้น
จะเท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมใหม่จำนวน 137,674,683,535 หุ้น) ในราคาใบสำคัญแสดงสิทธิละ 0 บาท
(ศูนย์บาท) ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.05 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 มีอัตราการใช้สิทธิ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีอายุ 1 ปี (หนึ่งปี)
โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
6.3  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ตามอัตราส่วนที่เท่าเทียมกัน
โดยมอบอำนาจให้กับทางคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(Rights Offering) อาทิ สัดส่วนในการจัดสรร วันจองซื้อ วันกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (
Record Date) ฯลฯ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดและแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะเป็นราคา
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการต
ิดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด)โดยมีอัตราส่วนลดในอัตราร้อยละ 50
โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิในราคาเดียวกั
นกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยให้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิดังนี้
1  ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ให้จัดสรรเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายในร
าคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2  ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก.  จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย 
โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ
จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
จะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว
ข.  ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก 
ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
และยังไม่ได้รับการจัดสรรเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
และยังไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
6.4  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ (6.1) 
และ/หรือมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนสำหรับการเสนอขายตามข้อ
(6.3)
เนื่องจากทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อไม่ให้บริษั
ทถูกยึดทรัพย์และถูกบังคับขายทรัพย์สินและเพื่อขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต ดังนั้น
จึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำ
นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อีกครั้งหนึ่ง
โดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่าง
ๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)
ในครั้งที่สองนี้อีกครั้ง อาทิ สัดส่วนในการจัดสรร ราคาเสนอขาย วันจองซื้อ
วันกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ( Record Date) ฯลฯ
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดและแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายจะเป็นราคาที่คณะกรรมการหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
ซึ่งจะเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาเสนอขายแบบ Rights Offering ในครั้งแรกตามข้อ (6.3)
และไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ (6.1)
รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4) 
และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย(ส่งภายหลัง)
นอกจากนี้ เสนอให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด 
และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดตามข้อ (6.1) และ/หรือ
การจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ตามข้อ (6.2) และ/หรือ
การจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามข้อ (6.3) และ ข้อ (6.4) ดังกล่าวได้
ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง (1)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย
อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (Record Date)
การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด
ตลอดจนลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ(ถ้ามี)
และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการจัดการและการยื่นคำขอ
อนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง
ๆ(ถ้ามี)และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเ
พิ่มทุนรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นส
ามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้