รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2560 19:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 05 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 03 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ                      :
คณะกรรมการอนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธ
ิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ (แก้ไข) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 02 มี.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 03 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 ก.พ. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 เม.ย. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
คณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 
0.6 บาท รวมเป็นเงิน 932.34 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 
ครั้งที่ 1/2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้