รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2560 08:06:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
หลักทรัพย์
INET
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/02/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สาธิต วิทยากร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/02/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________