รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2560 19:11:00
หัวข้อข่าว
นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2559 และ MD&A
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 16-017/2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง    นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1.  งบการเงินของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2.  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (แบบ F45-3)
3.  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)
ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2558 พร้อมทั้งเปรียบเทียบสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ในไตรมาส 4/2559 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีกำไรสุทธิรวม 9,744 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 2.18 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากไตรมาส 4/2558 ซึ่งมีกำไรรวมสุทธิอยู่ที่
4,690 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.04 บาท/หุ้น และเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากไตรมาส 3/2559
ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 6,226 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.40 บาท/หุ้น

 ในไตรมาส 4/2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 3/2559 
จากการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ (Margin)
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ และประกอบกับ บริษัทฯ
มีการรับรู้ผลกำไรจากมูลค่าสต๊อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบอีกด้วย นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2559
บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการ MAX ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
ซึ่งในไตรมาสนี้ บริษัทฯ รับรู้กำไรจากโครงการนี้ประมาณ 246 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนี้บริษัทฯ
มีผลขาดทุนจาก Commodity Hedging จำนวน 1,248 ล้านบาท และมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัท
Myriant Corporation จำนวนรวม 656 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้
Adjusted EBITDA ของไตรมาสนี้อยู่ที่ 14,553 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาส 4/2558
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากไตรมาสก่อนหน้า
หากเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 25,602 ล้านบาท 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2558 โดยมีเหตุผลหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
และการรับรู้กำไรมูลค่าสต๊อกน้ำมัน รวมถึงการ
รับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีเหตุการณ์โรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 จำนวน 1,155 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558
มีผลขาดทุนจากมูลค่าสต๊อกน้ำมัน สำหรับ Adjusted EBITDA ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 43,910 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
14 จากปีก่อนหน้า
โดยมีสาเหตุมาจากการใช้กำลังการผลิตที่ปรับลดลงเนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงของหน่วยโอเลฟินส์และหน่วยการ
กลั่นในครึ่งแรกของปี ทั้งนี้ Adjusted EBITDA margin ทรงตัวอยู่ที่ 13% จากปีก่อนหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ


(น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้