รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2560 19:03:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงกรณีสนามบินสมุย
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ได้มีการรายงานข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกรณีที่ดินสนามบินสมุยทับซ้อนที่สาธารณะนั้น 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ")
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ("กองทุนรวม") ได้มีการทำหนังสือไปยังบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ("บมจ.การบินกรุงเทพ") เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและผลกระทบต่อการดำเนินงานสนามบินสมุยจากกรณีดังกล่าว  
ในการนี้ บมจ.การบินกรุงเทพได้มีหนังสือตอบกลับมายังบริษัทจัดการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยชี้แจงว่า บมจ.การบินกรุงเทพได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือเลขที่ 01/03/2560
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
  
1. ก่อนการดำเนินการก่อสร้างสนามบินสมุย 
บมจ.การบินกรุงเทพได้มีการส่งเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างสนาม
บินสมุยไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกใบอนุญาตให้
บมจ.การบินกรุงเทพดำเนินการก่อสร้างได้ตามกฎหมาย                
2. ที่ดินราชพัสดุที่ บมจ.การบินกรุงเทพเช่าจากกรมธนารักษ์ 
เพื่อใช้เป็นพื้นที่เขตความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ไม่ได้อยู่หรือเกี่ยวข้องกับบริเวณที่ตั้งรันเวย์และเขตขอบทางวิ่ง รวมทั้งไม่มีแนวเขตติดกับที่ดินของ
บมจ.การบินกรุงเทพและมีลำคลองกั้นอยู่ โดยตั้งอยู่ห่างจากปลายรันเวย์ไปอีก 100 เมตร
และไม่มีทางวิ่งหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน      3. สำหรับกรณี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้มูลว่า
มีการออกโฉนดที่ดินบริเวณพรุบางรักษ์คลาดเคลื่อนนั้น บมจ.การบินกรุงเทพ ได้ชี้แจงว่า
บมจ.การบินกรุงเทพได้นำเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 และน.ส. 3 ก. ที่ซื้อมาจากเจ้าของที่ดินเดิม
ไปขอออกโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ        
              
อนึ่ง บมจ.การบินกรุงเทพได้ยืนยันต่อบริษัทจัดการว่า กรณีตามข่าวดังกล่าว 
จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสนามบินสมุย และสนามบินสมุยยังคงเปิดให้บริการตามปกติ    
                
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
และจะทำการชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบทันทีเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้