รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2560 18:18:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
AU
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance                             
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)    AMANAH    14 ก.พ. 2560 03 มี.ค. 2560
บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) SGF      14 ก.พ. 2560 24 มี.ค. 2560
บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) SGF-P1    14 ก.พ. 2560 24 มี.ค. 2560
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ACAP     14 ก.พ. 2560 03 มี.ค. 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
ACAP-W1    14 ก.พ. 2560 03 มี.ค. 2560
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)      AMA      14 ก.พ. 2560 03 มี.ค. 2560
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)      AU      14 ก.พ. 2560 03 มี.ค. 2560
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) TLUXE     14 ก.พ. 2560 03 มี.ค. 2560

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance                 
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
 -                     -        -     -
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance       
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
 -                     -        -     -
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

หมายเหตุ                                     
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance 
เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า 
ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า 
ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
(ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ 
อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย
และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น
______________________________________________________________________