รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2560 17:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 24 ก.พ. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 21 ก.พ. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 7.4791
วันที่จ่ายปันผล                    : 10 มี.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่ 18 จากผลการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
1. จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 18 
จากกำไรผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในงวดนี้ ในอัตราหน่วยละ 0.1800 บาท
โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

อนึ่ง การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ได้พิจารณารวมเงินค่าเช่าช่วงที่เออร์บานา(ผู้เช่าช่วง) 
ได้ชำระค่าเช่าช่วงคงค้างพร้อมค่าปรับ* รวมเข้ากับกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาผลการดำเนินงานข้างต้นแล้ว
ทั้งนี้กองทุนมีการรับรู้รายได้ทางบัญชีในส่วนของค่าเช่าช่วงที่คงค้างและค่าปรับในงวดการดำเนินการก่อนหน
้าตามนโยบายการรับรู้รายได้บัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basic) แล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

* 
ทั้งนี้ผู้เช่าช่วงได้ชำระค่าเช่าช่วงที่ยังค้างชำระต่อกองทุนรวมจากการจ่ายไม่ตรงกับโครงสร้างรายได้ที่ม
ีผลผูกพักจำนวน 5,517,475.18 บาท พร้อมด้วยค่าปรับ 611,210.74 บาท รวมทั้งสิ้น 6,128,685.92 บาท แล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้