รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2560 17:35:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน    :  ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 980,500
                            คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจาก บริษัท
                           ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
                           (TTTBB)  โดยทรัพย์สินประกอบด้วย
                 1.  ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันจำนวน 800,500
                  คอร์กิโลเมตรส่งมอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และ

                  2.  ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตจำนวณ 180,000
                 คอร์กิโลเมตร ทยอยส่งมอบภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วัน
                  ที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
                 2559 TTTBB ได้ทำการส่งมอบให้กองทุนครบทั้ง
                 180,000 คอร์กิโลเมตรแล้ว

2. ประเภททรัพย์สิน      :  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

3. ที่ตั้งของทรัพย์สิน      :  กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

4. ราคาประเมิน *        :  55,951,000,000 บาท

5. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน    :  บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด

6. วันที่สอบทานการประเมินค่า    :  30 ธันวาคม 2559

* ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าเช่าหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าหลักและส
ัญญาประกันรายได้ค่าเช่าที่เหลืออยู่ (ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569)
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate)
ที่ 9.6% ต่อปี

ผู้ประเมินคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ณ จุดสิ้นสุดประมาณการ (Terminal value) บนสมมติฐานแบบไม่จำกัดอายุ 
(Perpetuity assumption) โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 12.60% ต่อปี
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate)
ที่ 9.60% ต่อปี

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษ
ัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้