รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2560 13:06:00
หัวข้อข่าว
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มวงษ์เจริญสิน (แบบ 247-4 )
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
CPL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) (CPL)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
1 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
2 บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
3 นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
4 นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
5 นางธิดาพร วงษ์เจริญสิน
6 น.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน
7 นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
8 นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
9 นางอุสา วงษ์เจริญสิน
10 นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
11 นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
12 นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน
13 นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน
14 นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
15 นางสมสุข วงษ์เจริญสิน
16 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
17 น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน
18 นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
19 นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน
20 นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน
21 นายมานิต วงษ์เจริญสิน
22 นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน
23 นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 13 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2560
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 34.28
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้