รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2560 08:58:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IVL เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
หลักทรัพย์
IVL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,814,272,115.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,814,272,115
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 35,822
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,814,307,937.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,814,307,937
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IVL-W1) จำนวน 35,822 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 35,822 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 36.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 ม.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ก.พ. 2560
______________________________________________________________________