รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2560 18:00:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Quarter 4
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
เรื่อง :  การเปลี่ยนแปลงของผลดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม") 
สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดกำไรสุทธิจำนวน 7.82 ล้านบาท
เปรียบเทียบเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดกำไรสุทธิจำนวน 6.40 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเ
ดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้

สาเหตุที่กองทุนมีผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงที่ลดลง
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าประเมินของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประเมิน

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 37.33 
ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน
22.69 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 14.64 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างงวดปี
ทั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงของมูลค่าประเมินของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรั
พย์ของผู้ประเมิน
ซึ่งเป็นผลมากจากการทบทวนการประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของสูตรคำนวณค่าเช่าช่วง
ตามข้อผูกพันระหว่างที่ผู้เช่าช่วงกับกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้