รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2560 17:23:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2017/0090

            9 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง   ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ประกอบด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40
ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

1.ชื่อโครงการ :   รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)
                    สัญญา E1 : งานโยธาส่วนใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
-
                    รามคำแหง 12
  (สัญญาลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)  
เจ้าของโครงการ :   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มูลค่าโครงการ :     20,633,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :   งานออกแบบรวมก่อสร้างงานโครงสร้างใต้ดิน จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -
                        รามคำแหง 12 รวมสถานีใต้ดิน 3 แห่ง
ระยะเวลาการก่อสร้าง :  1,980 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งเริ่มงาน


2.ชื่อโครงการ :   รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)
                    สัญญา E2 : งานโยธาส่วนใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 - หัวหมาก
  (สัญญาลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)  
เจ้าของโครงการ :   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มูลค่าโครงการ :     21,507,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :   งานออกแบบรวมก่อสร้างงานโยธาส่วนใต้ดิน จากรามคำแหง 12 - หัวหมาก
                        รวมสถานีใต้ดิน 4 แห่ง
ระยะเวลาการก่อสร้าง :  1,980 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งเริ่มงาน

3.ชื่อโครงการ :   รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)
                    สัญญา E5 : งานศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร
  (สัญญาลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)  
เจ้าของโครงการ :   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มูลค่าโครงการ :     4,831,243,221.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :   งานศูนย์ซ่อมบำรุง, อาคารจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก
ระยะเวลาการก่อสร้าง :  1,980 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งเริ่มงาน


บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
        

    
             ขอแสดงความนับถือ
             (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                 เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 552, 212, 274
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้