รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.พ. 2560 12:56:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จาก  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง   ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสามของปี 2559 เปรียบเทียบงวดเดียวกันของปี 2558

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) ได้สรุปผลประกอบการของบริษัทสำหรับงวดสามเดือน ปี 
2559เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 ดังนี้

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย เปรียบเทียบไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2559 กับ ปี 2558        
รายการ  ไตรมาส 1/2559  ไตรมาส 1/2558  ไตรมาส 2/2559  ไตรมาส 2/2558  ไตรมาส 3/2559  ไตรมาส 3/2558
ต้นทุนขาย -พลาสติก  85.76%  86.57%  86.44%  84.36%  83.06%  84.81%
ต้นทุนขาย - แมกนีเซียม  77.15%  80.52%  80.44%  81.22%  78.29%  74.36%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  71.57%  67.69%  64.63%  71.44%  69.54%  73.79%
  รวมต้นทุนขาย  82.40%  83.58%  82.31%  82.80%  80.00%  81.11%
กำไรขั้นต้น - พลาสติก  14.24%  13.43%  13.56%  15.64%  16.94%  15.19%
กำไรขั้นต้น - แมกนีเซียม  22.85%  19.48%  19.56%  18.78%  21.71%  25.64%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  28.43%  32.31%  35.37%  28.56%  30.46%  26.21%
  รวมกำไรขั้นต้น  17.60%  16.42%  17.67%  17.20%  20.00%  18.89%

                          (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน (3 เดือน : ต.ค.- ธ.ค. )   ปี 2559   ปี 2558  เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย- พลาสติก  398,971  380,466  4.86%
รายได้จากการขาย - แมกนีเซียม  182,087  125,106  45.55%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  86,645  76,721  12.94%
  รวมรายได้จากการขาย  667,703  582,293  14.67%
ต้นทุนขาย -พลาสติก  331,380  322,658  2.70%
ต้นทุนขาย - แมกนีเซียม  142,554  93,032  53.23%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  60,253  56,613  6.43%
  รวมต้นทุนขาย  534,187  472,303  13.10%
กำไรขั้นต้น - พลาสติก  67,591  57,808  16.92%
กำไรขั้นต้น - แมกนีเซียม  39,533  32,074  23.26%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  26,392  20,108  31.25%
  รวมกำไรขั้นต้น  133,516  109,990  21.39%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (56,530)  (55,112)  2.57%
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม  0  (31,083)  -100.00%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (16,127)  (5,927)  172.09%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  64,322  22,182  189.97%

   รายได้จากชิ้นงานพลาสติก แมกนีเซียมและแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะ 
ชิ้นงานแมกนีเซียมปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดประมาณ 46%
เป็นผลจากชิ้นงานรุ่นใหม่และจำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ใหม่เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
แต่ต้นทุนขายของชิ้นงานแมกนีเซียมปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา 53% อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 23%
เนื่องจากความยากในกระบวนการผลิตชิ้นงานรุ่นใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญมากต่อการควบคุมค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ
่ายในการผลิต
  แนวโน้มต้นทุนขายตั้งแต่ต้นปีของชิ้นงานพลาสติกอยู่ระหว่าง 83% - 86%
  แนวโน้มต้นทุนขายตั้งแต่ต้นปีของชิ้นงานแมกนีเซียมอยู่ระหว่าง 77% - 80%
  แนวโน้มต้นทุนขายตั้งแต่ต้นปีของชิ้นงานพลาสติกอยู่ระหว่าง 65% - 72%
  แต่ชิ้นงานพลาสติกยังคงทำกำไรให้บริษัทมากสุดด้วยยอดขายที่สูงกว่าชิ้นงานแมกนีเซียมและแม่พิมพ์ 
กล่าวคือ ยอดขายเรียงจากมากไปน้อย  1. ชิ้นงานพลาสติก 2. ชิ้นงานแมกนีเซียม 3. แม่พิมพ์
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งมา มีแนวโน้มดีขึ้น ลดจาก 11% มาอยู่ที่ 8.5% 
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน
  สำหรับไตรมาสสาม รายการที่ทำให้กำไรสำหรับงวดนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 189.97% 
เกิดจากรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ประเทศจีน จำนวน 31.1 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศจีนในปีก่อน ในขณะที่ปัจจุบัน
บริษัทไม่มีรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว นี่เป็นเหตุผลที่กำไรสำหรับไตรมาสสามสูงถึง 189.97%.
 
               
                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
     ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้