รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.พ. 2560 17:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 8
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 03 ก.พ. 2560
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DCORP-W1
วันใช้สิทธิ                      : 24 ก.พ. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 17 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 23 ก.พ. 2560
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.871
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.60274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้