รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.พ. 2560 13:41:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ CPL
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานได้รับ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CPL
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน และกลุ่ม

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________