รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.พ. 2560 12:34:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) 428,093,186.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 407,067,207.59
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 5.6537

ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ชื่อของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : สิทธิการเช่าบางส่วนบนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
และสิทธิการเช่าอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ภายในโครงการ "เออร์บานา หลังสวน" (Urbana Langsuan)
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ประเมิน : เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ และ/หรือ โรงแรม
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : ตั้งอยู่ภายในอาคาร เออร์บานา หลังสวน เลขที่ 55 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับจากรายงานการประเมินค่า : 387,000,000 บาท 
ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน รายงานลงวันที่ 30 กันยายน 2559
วิธีการประเมินค่า : ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามรายได้ (Income Approach) 
โดยพิจารณาจากความสามารถของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยการคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากประมาณการรายได้กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ
จะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้รวมที่คาดหวังว่าจะได้รับจากทรัพย์สินนั้นในอนาคต
ระยะเวลาการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้ : ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่า 18 ปี ตั้งแต่ปี 
2559 ถึงปี 2577

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้