รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.พ. 2560 12:32:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) 11,385,363,320.26  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 10,560,944,502.93  
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)  11.1167

ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ชื่อของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : สิทธิการเช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด 
และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า ซึ่งปัจจุบันใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ประเมิน : สนามบิน
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข 4171 (ถนนสายบ่อผุด - 
ปลายแหลม) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับจากรายงานการสอบทานการประเมินค่า :          10,184,000,000 บาท 
ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน รายงานลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
วิธีการสอบทานการประเมินค่า : ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินค่าทรัพย์สินตามรายได้ (Income Approach) 
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลราคาค่าเช่า และรายรับระหว่างทรัพย์สินที่ประเมินกับทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกัน
วิเคราะห์กระแสรายรับที่คาดหวังในอนาคต แล้วแปลงค่ากลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน
ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้ : ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่า 19.90 ปี 
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2579

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้