รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2560 17:23:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
    รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า

1. บริษัทประเมิน :  บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จำกัด
2. วันที่ประเมิน : วันที่ 22 เมษายน 2559
3. ที่ตั้งทรัพย์สิน :
3.1 ห้องเย็นอะกรี เวิลด์ เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 1 ถ.คู่ขนานวงแหวนฝั่งตะวันออก ต.พยอม อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา
3.2 ห้องเย็นเกษตรเหนือ เลขที่ 99/8 และ 99/13 หมู่ที่ 1 ซ.อนามัยบางน้ำจืด ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำจืด 
อ.เมืองสมุทรสาคร
   จ.สมุทรสาคร
3.3 ห้องเย็น พี. พี.ฟูดส์ ซัพพลาย เลขที่ 20 ซ.อ่อนนุช55/1 ถ.อ่อนนุช เขตประเวศ จ.กรุงเทพ
3.4 โกดังเก็บสินค้า สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ. 
พระนครศรีอยุธยา
4. รายละเอียดทรัพย์สิน :
1. ห้องเย็นอะกรี เวิลด์ ประเภท ห้องเย็น  พื้นที่ดิน(ไร่-งาน-ตรว) 14-1-2 ราคาประเมิน(บาท) 229,100,000
2. ห้องเย็นเกษตรเหนือ  ประเภท ห้องเย็น พื้นที่ดิน(ไร่-งาน-ตรว) 6-3-83 ราคาประเมิน(บาท) 149,300,000
3. ห้องเย็น พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย ประเภท ห้องเย็น   พื้นที่ดิน(ไร่-งาน-ตรว) 6-2-84   ราคาประเมิน(บาท) 
178,700,000
4. โกดังเก็บสินค้า สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท ประเภท โกดังเก็บสินค้า พื้นที่ดิน(ไร่-งาน-ตรว) 
8-0-30 ราคาประเมิน(บาท) 116,300,000

5. วิธีการประเมินมูลค่า :  วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยคำนวณจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นในอนาคต พิจารณาจากระยะเวลา 10 ปี
และมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ ปีที่ 10
  
6. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้