รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2560 12:55:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ.เอคิว เอสเตท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 005/2560
วันที่ 31 มกราคม 2560

เรื่อง   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

    บริษัทฯ 
ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญให้แก่บุคคล/นักลงทุนเฉพาะเจาะจงฯ
ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
โดยมีราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยจำนวน 800 ล้านหุ้น เป็นเงินรวมจำนวน 223.60 ล้านบาท
และส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
โดยเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 652.37 ล้านบาท และให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวน 1,197 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมจำนวน 0.62 ลบ. ทำให้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีจำนวน 1,848.75 ลบ.
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 มีการได้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จำนวน 0.42 ล้านบาท
จำนวนเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,072.77 ลบ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

  บริษัทฯ จึงขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1.  ซื้อที่ดิน        จำนวน   736.59  ล้านบาท
2.  ซื้อเงินลงทุนของบริษัท  จำนวน   200.79  ล้านบาท
3.  ชำระเจ้าหนี้      จำนวน    76.62  ล้านบาท
4.  ลงทุนก่อสร้างบ้าน    จำนวน   1,058.77ล้านบาท
              รวม    2,072.771  ล้านบาท
เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้น 2556 จำนวน   223.60ล้านบาท
เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯตามมติสามัญผู้ถือหุ้น 2557 จำนวน 1,848.75 ล้านบาท
เงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ AQ-W3 2559    จำนวน     0.42 ล้านบาท
รวมเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯทั้งสิ้น                2,072.77   ล้านบาท
   หัก การใช้เงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2559จำนวน2,072.771  ล้านบาท
คงเหลือเงินเพิ่มทุนฯ  ณ 31 ธันวาคม 2559  จำนวน     0.00   ล้านบาท

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป  

                     ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิวุฒิ ทองคำ )                     (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)
     กรรมการ                                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้