รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2560 17:29:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บ/60 - 101
วันที่ 30 มกราคม 2560
เรื่อง  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ แบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติ 
ให้บริษัท จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 385,000,000 หุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า
บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ในระว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 จำนวน 347,414,483 หุ้น
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 694,828,966.00 บาท และบริษัท
ได้รับเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 694,088,016.00 บาท  บริษัท
ขอรายงานการใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
-  ชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น    จำนวน    300,000,000.00 บาท
-  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน    จำนวน    202,088,016.00 บาท
        รวมทั้งสิ้น          จำนวน    502,088,016.00 บาท
  ทั้งนี้ จำนวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือ 192,000,000.00 บาท ได้ฝากไว้กับสถาบันการเงิน
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
                ขอแสดงความนับถือ
                (นายกัมพล ติยะรัตน์)
                                  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้