รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2560 08:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560
หลักทรัพย์
BGT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/01/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/01/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________