รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ม.ค. 2560 08:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ Negros PH Solar Inc. (เพิ่มเติม Template)
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ม.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
หมายเหตุ                      :
DCORP 7/2560
วันที่ 26 มกราคม 2560
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ของ Negros PH Solar Inc.
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Negros PH Solar Inc
ซึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองบาโคลอด (Bacolod City) จังหวัดเนกรอส (Negros Occidental) ("โครงการฯ")
ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา Solar Energy Service Contract 50 เมกะวัตต์
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้
-  ซื้อหุ้นสามัญใน Negros PH Solar Inc ("NPSI") จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมดของ NPSI จากผู้ถือหุ้นของ NPSI คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
การเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.08 ทั้งนี้ 
เมื่อคำนวณรวมกับรายการเข้าลงทุนในโรงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัท อัครวัฒน์
พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6
เดือนที่ผ่านมาแล้ว ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 39.90
เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50
รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
("ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัท
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน
นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
บริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว

อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได
้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้