รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ม.ค. 2560 19:29:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560
หลักทรัพย์
SNC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/01/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย UTILICO EMERGING MARKETS
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/01/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.00317% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99834% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/01/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1386% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8649% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________