รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ม.ค. 2560 19:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
หลักทรัพย์
TDEX
แหล่งข่าว
TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(TDEX) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ 
สจก.ร. 1/2559 เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
โดยแก้ไขตัวชี้วัดเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่
13 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 
ทน.87/2558 เรื่องการลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
โดยกำหนดให้กองทุนตราสารทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของกองทุน
ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

3. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับประเภททรัพย์สิน และอัตราส่วนการลงทุน 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 เรื่องการลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2558 และหนังสือเวียนที่ กลต.กน.(ว) 29/2559 เรื่องการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื่อให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้สามารถลงทุนได้เพิ่มเติม
และเพื่อให้สามารถเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการ ASEAN CIS ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
โดยเพิ่มเติมประเภทหลักทรัพย์ และขยายอัตราส่วนการลงทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มเติมประเภทหลักทรัพย์ และขยายอัตราส่วนการลงทุน  วันที่มีผลบังคับใช้
3.1 แก้ไขให้กองทุนสามารถลงทุนใน ศุกูก และ Basel IIIเพิ่มเติมได้  1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
3.2 ขยาย single fund limit สำหรับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น จากเดิม ไม่เกิน 10% ของ NAV 
เป็น ไม่จำกัดอัตราส่วน  
3.3 ขยาย product limit สำหรับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น จากเดิม ไม่เกิน 20% ของ NAV เป็น 
ไม่จำกัดอัตราส่วน  1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
3.4 ขยาย product limit สำหรับการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated จากเดิม ไม่เกิน 15% ของ
 NAV เป็น ไม่เกิน 20% ของ NAV  

?
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888
 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้