รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ม.ค. 2560 19:13:00
หัวข้อข่าว
การลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการและแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนใหม่
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ SCO 3/2560
      
               วันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง    การลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการและแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนใหม่
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า นายณรงค์ จารุวจนะ 
รองประธานกรรมการบริษัท ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท
แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ 
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท แทนนับแต่วันดังกล่าว
          
จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ


(นางนิตยา ธนวิริยะกุล)
เลขานุการบริษัท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้