รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ม.ค. 2560 19:13:00
หัวข้อข่าว
การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SCO 006/2560
              
วันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง  การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการขายหุ้นของบริษัทฯ 
ที่ถืออยู่ในบริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด ("MS")
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
1.วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : วันที่ 24 มกราคม 2560
2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ซื้อ : นายพรชาติ วัฒนาพร ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 ใน MS
-ผู้ขาย : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย : ไม่มี
3.รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่าย :
-ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
-ชื่อบริษัทร่วมที่จำหน่ายหุ้นสามัญ : บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด
-ประเภทธุรกิจ : ให้บริการจัดจำหน่าย และพัฒนาซอฟต์แวร์
-จำนวนหุ้นที่ขาย : 29,400 (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อย) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 42.66 
(สี่สิบสองบาทหกสิบหก) สตางค์
-ราคาขายรวม : 1,254,204 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาท)
-สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด โดยบริษัทฯ
      ก่อนการขายเงินลงทุน : ร้อยละ 49
      หลังการขายเงินลงทุน : ร้อยละ 0.00
4.มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน :
มูลค่ารวมของการขายหุ้นจำนวน 29,400 หุ้น ใน MS ของบริษัทฯ เท่ากับ 1,254,204 บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาท)
โดยจะได้รับชำระราคาค่าซื้อหุ้นเต็มจำนวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
5.มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป :
MS มีทุนจดทะเบียน และชำระแล้วเท่ากับ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
60,000 (หกหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 (ยี่สิบห้า) บาท
6.เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน :
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีของ MS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ 
มีความเห็นว่า ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคายุติธรรม
7.เหตุผลที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว :
MS ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 โดยประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดจำหน่าย และพัฒนาซอฟต์แวร์
การขายหุ้นใน MS สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
ในการปรับโครงสร้างและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ
8.แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่าย :
นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9.ขนาดของรายการ :
รายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ บริษัท 
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การเข้าทำรายการในครั้งนี้
ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน


         ขอแสดงความนับถือ
        ( นางนิตยา ธนวิริยะกุล )
           เลขานุการบริษัท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้