รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ม.ค. 2560 17:02:00
หัวข้อข่าว
การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2017/0057

                                    24 มกราคม 2560

เรื่อง     การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
                     ของบริษัทฯ

เรียน     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
                     ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศ ที่ ซท-ปก 3 / 2560 เรื่อง กำหนดวันหยุด
                     ตามประเพณี ประจำปี 2560

     ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีประกาศที่ ซท-ปก 3 / 
2560 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 นั้น บริษัทฯ
จึงขอนำส่งประกาศเรื่องการกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
มาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
               ขอแสดงความนับถือ


            (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                เลขานุการบริษัทสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 552, 212, 274
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้