รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ม.ค. 2560 12:53:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

          
          วันที่ 19 มกราคม 2560

เรื่อง    รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า 
เนื่องจากในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2559
ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SUSCO-W1)
มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิได้ใช้เงินเพิ่มทุนในการดำเนินธุรกิจ

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                     ขอแสดงความนับถือ


                           
.....................................................
                        (ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์)
                              กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้