รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ม.ค. 2560 08:45:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CEN-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2560
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด 
(มหาชน) (CEN)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : CEN-W4
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 19 ม.ค. 2560
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 372,366,551
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 2.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่ 23
 ธันวาคม 2559 และวันครบกำหนดอายุตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 มี.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 21 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ CEN-W4 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
CEN-W4 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________