รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ม.ค. 2560 18:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 006/0160  
  17 มกราคม 2560
เรื่อง  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม 
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
(นายดนัย อมรพัชระ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้