รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ม.ค. 2560 18:02:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งประธานกรรมการ
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลขที่ 005/0160  
  17 มกราคม 2560
เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายสลิบ สูงสว่าง    
        เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
(นายดนัย อมรพัชระ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้