รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ม.ค. 2560 17:10:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W3 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน
2,318,722 บาท และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จำนวน 4,825,807 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,144,529 บาท
จำนวนเพิ่มทุนนี้ได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้