รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ม.ค. 2560 08:26:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ ตล.003/2560  
            
            วันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่อง  ชี้แจงสาเหตุการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิและขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำไตรมาส 2/2559
     เกินกว่าร้อยละ 20
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
สำเนา เรียนเลขาธิการ สำนักงาน กลต.
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 
เวลา 18.00
น.และมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและจะต้องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส2ปี 2559
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จจำนวน 16.872 
ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี 2558 มีกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจำนวน 22.272 ล้านบาท บริษัทฯ
มีขาดทุนฯเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปี 2558 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
โดยมีสาเหตุหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 25.943 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทมีการโฆษณาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  (นายอภิวุฒิ ทองคำ )           (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)  
      กรรมการ                กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้