รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ม.ค. 2560 08:26:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 002/2560
       วันที่ 13 มกราคม 2560
 เรื่อง  การแจ้งมติคณะกรรมการเรื่องแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
ที่สำนักงานใหญ่อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 18:00 น โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ 
ดังนี้
1.  อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 2/2559
2.  แต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกไป โดยแต่งตั้ง นายสมชาย มีเสน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 
มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


 
ขอแสดงความนับถือ


 
         (นายอภิวุฒิ ทองคำ)                (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)
           กรรมการ                          กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้