รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ม.ค. 2560 08:20:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DIMET เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มกราคม 2560
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 128,467,999.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 256,935,999
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 100,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 128,517,999.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 257,035,999
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W1) จำนวน 
100,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.50
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 ม.ค. 2560
______________________________________________________________________