รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2560 08:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
CPL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  ร้อยละ 29.43
2. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 34.02
3. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ร้อยละ 58.67
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ม.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (แก้ไข)        :
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ตามสัดส่วนดังนี้
1 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
2 นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
3 น.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน
4 นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
5 นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
6 นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
7 นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน
8 นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน
9 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
10 น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน
11 นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
12 นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน
13 นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน
14 นายมานิต วงษ์เจริญสิน
15 นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน
16 นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 15,489,942
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 34.28
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 15,489,942
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 15,489,942
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ม.ค. 2560
วันประชุม (แก้ไข)                  : 23 ก.พ. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ม.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 27 ม.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 ม.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ 333 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้