รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2560 08:39:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TFD เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2560
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TFD เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,283,501,405.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,283,501,405
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 347,414,483
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,630,915,888.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,630,915,888
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 347,414,483 
หุ้น(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
และรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3.34 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 2.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 13 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ม.ค. 2560
______________________________________________________________________