รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ม.ค. 2560 17:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
CPL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  ร้อยละ 29.43
2. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 34.02
3. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ร้อยละ 58.67
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ม.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
1 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
2 บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
3 นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
4 นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
5 นางธิดาพร วงษ์เจริญสิน
6 น.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน
7 นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
8 นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
9 นางอุสา วงษ์เจริญสิน
10 นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
11 นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
12 นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน
13 นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน
14 นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
15 นางสมสุข วงษ์เจริญสิน
16 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
17 น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน
18 นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
19 นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน
20 นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน
21 นายมานิต วงษ์เจริญสิน
22 นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน
23 นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 15,489,942
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 34.28
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 13 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 15,489,942
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 15,489,942
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ม.ค. 2560
วันประชุม                      : 10 ม.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 25
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ม.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 27 ม.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 ม.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ 333 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้