รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2560 17:13:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ กก.1/60/001

  วันที่ 9 มกราคม 2560

เรื่อง  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (CCP-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน
99,995,555 หน่วย อายุ 3 ปี ใช้สิทธิแปลงสภาพตรงกับทุกๆวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 27 ธันวาคม 2556 นั้น
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
CCP-W2 เป็นหุ้นสามัญ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2559 จำนวน 35,417,696.00 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนในกิจการตามวัตถุประสงค์ ในรอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 
ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการใช้เงินเพิ่มทุนจากส่วนดังกล่าวจำนวน 36,247,002.75 บาท
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ จึงส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินคงเหลือ
4,687.24 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารภายในช่วงเวลาดังกล่าว) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ
ณ 30 มิ.ย. 59
(1)  ช่วง 1 ก.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59  ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
(1)+(2)-(3)
  เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
(2)  การใช้เงินเพิ่มทุน
(3)  
833,993.99 บาท  35,417,696.00 บาท  36,247,002.75 บาท     4,687.24 บาท


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ...............................................
  (นายประทีป ทีปกรสุขเกษม )
  ประธานกรรมการ
  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้