รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2560 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "GVREIT"
หลักทรัพย์
GVREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "GVREIT"
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.875
วันที่มีผล                      : 12 ม.ค. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________